Затверджено

                                                                        рішенням другого засідання першої сесії

                                                               Галицької міської ради сьомого скликання

                                                                         від  19 листопада  2015 року   №  09

ПОЛОЖЕННЯ
про виконавчий комітет Галицької міської ради

 1. Загальні положення

1.1. Положення про виконавчий комітету міської ради ( далі – Полодження) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Регламенту роботи Галицької міської ради та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету міської ради (далі – виконком).

1.2. Розгляд питань, що належать до повноважень виконкому, проводиться міським головою, заступниками міського голови (відповідно до розподілу обов’язків), членами виконкому на його засіданнях.

1.3. Основною формою роботи виконкому є його засідання, які скликаються міським головою, а у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови, про що видається наказ міського голови.

1.4. Засідання виконкому скликаються за мірою необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання виконкому проводяться один раз на місяць (четверта середа ) о 14.00 годині згідно із затвердженим планом роботи виконкому та за необхідності (позачергові засідання).

Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

1.5. Засідання виконкому є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконкому.

Члени виконкому зобов’язані брати участь в його засіданнях, а якщо з поважних причин такої можливості немає – про це повідомляється міський голова або заступник міського голови.

У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, міський голова вносить пропозиції на розгляд міської ради про внесення змін до персонального складу виконкому.

1.6. У засіданні виконкому мають право брати участь депутати міської та інших рад, керівники виконавчих органів міської ради, а також запрошені.

1.7. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконкому, є рішення, що має відповідні реквізити:  віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови.

 1. Права членів виконкому

2.1. Члени виконкому мають право:

2.1.1. Не пізніше як за три дні до засідання виконкому знайомитися з матеріалами основних питань, які розглядатимуться на засіданні виконкому.

2.1.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконкому:

 • вносити пропозиції щодо порядку денного;
 • отримувати від доповідачів роз’яснення;
 • вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконкому.

2.2. Члени виконкому, крім тих, хто працює у виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконкому, за рахунок коштів міського бюджету.

2.3. Членам виконкому видаються посвідчення на строк повноважень виконавчого комітету міської ради.

 1. Планування роботи виконкому

3.1. Планування роботи виконкому є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконкому .

3.2. План роботи виконкому складається заступником міського голови, членами виконкому  на півріччя і затверджується на засіданні виконкому.

3.3. План роботи виконкому містить такі розділи:

 • календарний план засідань виконавчого комітету;
 • перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

3.4. У плані роботи виконкому вказуються дата проведення засідання виконкому, питання, які виносяться на розгляд виконкому, та відповідальний за підготовку питання.

3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконкому можуть бути внесені тільки за рішенням виконкому.

3.6. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

 1. Підготовка проектів рішень

4.1. Рішення виконкому приймаються на виконання указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень міської, районної та обласної рад, розпоряджень обласної  та районної державної адміністрації, а також відповідно до плану роботи виконкому, за пропозиціями постійних комісій міської ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) міського голови або в ініціативному порядку заступником міського голови або завідувачами відділів в межах своєї компетенції.

4.2. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконкому покладається на заступника міського голови, секретаря міської ради, завідувачів відділів міської ради.

4.3. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

В констатуючій частині стисло узагальнюються основні положення (позитивні та негативні).

В розпорядчій частині вміщуються конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів з єдиною нумерацією арабськими цифрами. У разі потреби окремі пункти поділяються на підпункти другого і третього порядку, що нумеруються відповідно до зразків: “3.1, 3.1.1”.

4.4. Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2 – 3 арк.. До них додаються копії інших документів, що стосуються підготовки питання, та необхідні документи, передбачені законодавством.

4.5. Проект рішення виконкому обов’язково погоджують:

 • заступник міського голови;
 • відповідальний працівник виконавчих органів ради, який готує питання;
 • юрист міської ради– з питань, що відносяться до компетенції відділу юридичного забезпечення;

4.6. Міський голова не пізніше як за два дні до засідання, знайомиться з матеріалами основних питань, які розглядатимуться на засіданні виконкому.

4.7. Проекти рішень, що виносяться на розгляд виконкому, подаються для попереднього ознайомлення членам виконкому не пізніше як за два дні до його засідання, члени виконкому можуть вносити до них зміни і доповнення.

4.12. Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу міського голови, а в разі його відсутності – з дозволу заступника міського голови, можуть бути прийняті в робочому порядку шляхом 100-відсоткового опитування членів виконкому за умови їхнього погодження не менш ніж двома третинами членів виконкому від загального його складу.

 1. Порядок денний засідання виконкому

5.1. Порядок денний засідання виконкому, в якому відведено час на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі  з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконкому.

5.2. Під час засідання виконавчого комітету члени територіальної громади, представники установ, організацій та інші представники мають право брати участь у роботі комісії та надавати свої пропозиції чи зауваження відповідно до законодавства.

 1. Прийняття рішень

6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконком приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконкому і є обов’язковим для виконання.

6.2. Рішення виконкому можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконкому.

6.3. У разі незгоди міського голови з рішенням виконкому, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд міської ради.

6.4. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених в ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконкому, крім рішень, для яких виконком установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються на підпис міському голові.

Рішення виконкому, додатки до рішень підписуються міським головою. В разі його відсутності – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

6.5. Підписані рішення реєструються, шляхом зазначення дати та присвоєння порядкового реєстраційного номера.  Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року.

Датою реєстрації рішення виконкому є дата його прийняття. Дата і номер зазначаються у визначеному на бланку місці.  Рішення оприлюднюються в засобах масової інформації відповідно до законодавства

6.6. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами.

 1. Відміна рішень виконкому

7.1. Рішення виконавчого комітету міської ради з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

7.2. В разі визнання недійсним або скасування рішення виконкому в судовому порядку, судове рішення, що набрало законної сили, є підставою для відміни рішення виконавчого комітету.

Юридичний відділ або інший виконавчий орган міської ради, який представляв інтереси виконкому в суді, готує проект рішення виконкому або міської ради щодо внесення необхідних змін або відміни раніше прийнятого рішення в цілому.