ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням другого засідання першої сесії  Галицької міської ради

сьомого скликання від 19.11.2015 року  № 08

із змінами внесеними

рішенням першого засідання другої сесії

Галицької міської ради сьомого скликання від 25.02.2016р. № 32

рішенням третього засідання дев’ятої сесії

Галицької міської ради сьомого скликання від 04.09.2018р. № 119

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ГАЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Галицька міська рада (далі — Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та цим Регламентом.

1.3. Цей регламент чинний з моменту його затвердження сесією міської ради і може змінюватись  радою.

1.4. Галицька міська рада приймає рішення, в межах її компетентності, обов’язкові для всіх установ, підприємств, організацій, службових осіб та громадян на території міста незалежно від  форм власності.

1.5. Депутати Галицької міської ради на час здійснення своїх повноважень у раді, а також на період виконання доручень ради звільняються від виробничих та службових обов’язків.

1.6. У цьому регламенті вживаються такі терміни:

 – рада – Галицька міська рада;

– сесія – сесія Галицької міської ради;

– депутат – депутат Галицької міської ради;

– голова – міський голова;

 – заступник голови – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Галицької міської ради,

– секретар ради – секретар Галицької міської ради;

– законодавство – чинні Закони України,  Конституція України;

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

2.1. Галицька міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

2.1.1 Сесія є організаційно – правовою формою роботи міської ради і правочинна  вирішувати будь – які питання, що віднесені до її компетенції. Виключно на сесії вирішуються такі питання:

 • визначені ст..25.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • прийняття до розгляду будь – яких питань, віднесених законодавством до відома міської ради, а також питань делегованих міській раді;

2.2. Сесії ради, окрім першої, скликаються головою.

2.3. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань регулювання земельних відносин та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

2.4. У разі немотивованої відмови голови або неможливості його скликати сесію ради вона скликається секретарем ради.

2.4.1. у цих випадках сесія ради скликається:

1)якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2)якщо голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.5. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету ради.

2.6. У разі якщо голова або секретар ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 2.5 Регламенту, або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

2.7. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2.7.1. Проект порядку денного сесії міської ради з оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради за адресою: http://www.galych-rada.gov.ua/ та надається на вимогу депутатам не пізніше, ніж за 1 день до чергової сесії, або чергового засідання сесії.

2.8. Сесію ради відкриває і веде голова, а у випадках, передбачених п. 2.4 Регламенту,  секретар ради, а у випадку, передбаченому п. 2.6. Регламенту, — за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.

2.9. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2.10. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.11. Протоколи сесій ради, прийняті нею рішення підписуються особисто головою, у разі його відсутності – секретарем ради, а у випадку, передбаченому п. 2.6 Регламенту, – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. Протокол сесії підписується також секретарем ради.

2.12. Інформація про скликання сесії ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради за адресою: http://www.galych-rada.gov.ua/, та може публікуватись в засобах масової інформації.

2.13. Засідання сесії є відкритим і ведеться гласно. На вимогу не менше як однієї третьої присутніх на засіданні депутатів може бути проведено закрите засідання.

2.14. На засідання, при необхідності, запрошуються представники державних органів, громадських об’єднань , трудових колективів, засобів масової інформації. Головуючий повідомляє присутніх на сесії про участь осіб, запрошених на засідання.

2.15. Пленарне засідання сесії розпочинається о 14.00 год. в останній четвер місяця ( або інший час визначений депутатами міської ради або міським головою).

2.16. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії, він зобов’язаний попередньо повідомити про це заявою на ім’я голови ради чи до мандатної комісії.

2.17. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком кожного засідання шляхом проставляння особистого підпису.

2.18. Питання може бути  поставлене на голосування про внесення його до порядку денного сесії після того, як воно було попередньо розглянуто й підтримане головою ради, постійною комісією, третиною депутатів.

Питання вважається внесеним до порядку денного сесії, якщо за це проголосувала більш як половина депутатів, присутніх на засіданні.

2.19. Головуючий дає слово для виступу і стежить за  додержанням встановленого регламенту, надає слово для оголошення запиту і  довідок, що надійшли в письмовій формі, ставить питання на голосування і оголошує результати.

2.20. Під час засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань. Він не  має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу регламент. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь у обговоренні на загальних засадах.

При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги.

2.21. При виступах по одному питанню на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

 • доповідь до 20 хвилин;
 • співдоповідь до 10 хвилин;
 • запитання та відповіді до доповіді та співдоповіді – 10 хвилин;
 • обговорення доповіді до 2 хвилин;
 • виступи в обговоренні до 7 хвилин;
 • повторні виступи до 1 хвилини;
 • запитання до 1 хвилини;
 • відповіді на запитання до 2 хвилин;
 • довідка до 3 хвилин;
 • репліка з порядком ведення до 1 хвилини.

2.22. Рішення міської ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”. На офіційному веб-сайті міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради

 РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

 Правові засади статусу і діяльності голови, секретаря ради, заступника голови.

 1. Повноваження голови, секретаря ради, заступника голови визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господар­ської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
 2. Голова, секретар ради, заступник голови працюють у раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

Глава 1. Міський голова

3.1.1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

3.1.2. Голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3.1.3. Строк повноважень голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

3.1.4. Голова очолює виконавчий комітет ради, головує на її засіданнях.

3.1.5. Голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

3.1.6. На голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

3.1.7 Повноваження голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово-цивільні адміністрації».

3.1.8. Повноваження голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання.

3.1.9. Повноваження голови закінчуються в день відкриття першої сесії ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч. 1 та 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.1.10. У разі звільнення з посади голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження голови здійснює секретар ради.

3.1.11. Секретар ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень голови і до моменту початку повноважень голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових місцевих виборах.

3.1.12. Повноваження голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.1.13. Не пізніш як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів голови.

3.1.14. Функції міського голови:

3.1.14.1.забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

3.1.14.2. організує в межах, визначених цим Законом, роботу ради та її виконавчого комітету;

3.1.14.3. підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

3.1.14.4. вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

3.1.14.5. вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету ради;

3.1.14.6. вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів;

3.1.14.7. здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

3.1.14.8. координує діяльність постійних комісій ради , сприяє організації виконання їх рекомендацій;

3.1.14.9. скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

3.1.14.10. забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;

3.1.14.11. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад;

3.1.14.12. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

3.1.14.13. вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

3.1.14.14. вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

3.1.14.15. організовує відповідно до рішення ради проведення референдумів ;

3.1.14.16. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, ради, її виконавчого комітету;

3.1.14.17. надає депутатам допомогу у здійсненні своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією, сприяє депутатам у організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями,  трудовими колективами і організаціями, вживає заходів до організації виконання пропозицій та зауважень виборців, висловлених під час звітів, а також пропозиції і зауваження внесені документами на сесіях ради;

3.1.14.18. організовує узагальнення доручень, пропозицій виборців, попередньо розглядає і подає раді підготовлені виконкомом заходи по їх виконанню, сприяє депутатам у реалізації даних їм доручень та пропозицій;

3.1.14.19. є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

3.1.14.20. представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

3.1.14.21. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

3.1.14.22. укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції Ради, подає їх на затвердження ради;

3.1.14.23. веде особистий прийом громадян;

3.1.14.24. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

3.1.14.25. бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

3.1.14.26. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

3.1.14.27. видає розпорядження у межах своїх повноважень.

3.1.15. Голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

3.1.16. При здійсненні наданих повноважень голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

3.1.18. Голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

3.1.19. На вимогу не менше половини депутатів ради голова зобов’язаний прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

3.1.20. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів;

3.1.21. Виносить на розгляд  ради питання по організації виборів і по  відкликанню депутатів виборцями;

3.1.22 Здійснює підготовку і виносить на розгляд ради пропозиції з питань адміністративно-територіального поділу;

3.1.23 Регулярно інформує через ЗМІ про стан справ на території міста з інших питань;

3.1.24. Дострокове припинення повноважень голови

3.1.24.1. Повноваження голови вважаються достроково припиненими у разі:

3.1.24.1.1. його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

3.1.24.1.2 припинення його громадянства;

3.1.24.1.3 набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

3.1.24.1.4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

3.1.24.1.5. відкликання з посади за народною ініціативою;

3.1.24.1.6. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

3.1.24.1.7. його смерті.

3.1.24.2. Повноваження голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

3.1.24.3. Повноваження голови за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень голови визначається законом про місцеві референдуми.

3.1.24.4. рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень голови приймається радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

3.1.24.5. Голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими ч.6-10 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

3.1.24.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 50 осіб для відкликання міського голови міст районного значення;

Кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання міського голови – не менше 20 осіб;

3.1.24.7. На підтримку пропозиції про відкликання голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний головою.

3.1.24.8. Збір підписів проводиться у разі відкликання міського голови міста – протягом 20 днів;

3.1.24.9. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання міського голови – протягом 20 днів з дня їх отримання;

3.1.24.10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії радою більшістю голосів від її складу.

3.1.24.11. У разі прийняття радою рішення про відкликання голови за народною ініціативою або у разі подання до ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду голови, про відкликання голови за народною ініціативою особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваженняголови, не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів голови.

3.1.24.12. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори голови.

Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів голови може порушуватись перед Верховною Радою України головою обласної державної адміністрації.

3.1.24.13. У разі дострокового припинення повноважень голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень голови. Порядок проведення позачергових виборів  голови визначається законом про вибори.

3.1.24.14. Повноваження голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

3.1.24.14.1. з підстав, зазначених у п. 1, 2, 5, 6 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – з дня прийняття радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

3.1.24.14.2 з підстав, зазначених у п. З, 3і ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення ради;

3.1.24.14.3 з підстав, зазначених у ч. 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – з дня прийняття місцевим референдумом або радою рішення про дострокове припинення повноважень;

3.1.24.14.4. у випадку, передбаченому ч. 5 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

3.1.24.14.5. у випадку, передбаченому п. 4 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», – з дня прийняття радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень голови.

 Глава 2. Секретар Ради

 3.2.1. Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

3.2.2. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією голови.

3.2.3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:

3.2.3.1. на день проведення першої сесії ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори голови;

3.2.3.2. рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану головою;

3.3.3.3. протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії ради голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

3.2.3.4. на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

3.2.3.5. посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

3.2.4. У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить голова.

3.2.5. функції Секретаря ради:

3.2.5.1. у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює обов’язки голови;

3.2.5.2. скликає сесії ради у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3.2.5.3. веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених ч. 6 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

3.2.5.4. організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

3.2.5.5. забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

3.2.5.6. за дорученням голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

3.2.5.7. сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

3.2.5.8. організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

3.2.5.9. забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку,

3.2.5.10.вирішує за дорученням голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

3.2.6.Секретар ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету ради.

3.2.7.Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

 Глава 3. Виконавчий комітет ради

 3.3.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень.

3.3.2. Після закінчення повноважень ради голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

3.3.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою.

3.3.4. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується радою за пропозицією голови.

3.3.5. Виконавчий комітет ради утворюється у складі голови, заступника (заступників) голови, секретаря ради та інших осіб.

3.3.6. Очолює виконавчий комітет ради голова.

3.3.7. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

3.3.8. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для голови.

3.3.9. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

3.3.10. До складу виконавчого комітету ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

3.3.11. Виконавчий комітет ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

3.3.12. Виконавчий комітет ради:

3.3.12.1. попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

3.3.12.2 координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3.3.12.3 має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

3.3.13. рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради таголовою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчому органу ради.

3.3.14. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання, яке скликається  міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць в четверту середу о 14.00 год., і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

Виконавчий комітет ради діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Глава 4. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради

 3.4.1. Рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів рад.

3.4.2. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів ради щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.4.3. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і голові.

3.4.4. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, – за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

3.4.5. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються радою.

 Глава 5. Депутати ради

 3.5.1.Повноваження депутата ради, як члена ради, починаються з моменту визнання їх радою і закінчуються в день виборів депутатів ради нового скликання, в день прийняття радою рішення про дострокове припинення депутатських повноважень у зв’язку із  заявою депутата, або в день прийняття виборцями голосуванням рішення про відкликання  депутата.

3.5.2. Депутат, як повноважений член ради, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворення нею органів, несе обов’язки перед радою, виконує доручення ради та її органів.

3.5.3. На час пленарних засідань міської ради, роботи комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень, в інших випадках, передбачених законодавством, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

3.5.4. Депутат зобов’язаний бути присутнім на кожному пленарному засіданні міської ради, засіданні постійної комісії, до якої він входить і брати активну участь у її роботі. В разі неможливості бути присутнім на засіданні, депутат повинен повідомити про це  заздалегідь голову відповідної комісії.

3.5.5. В разі  пропуску депутатом більше 3 засідань сесій протягом року, половини засідань постійних комісій без поважних причин, рада може звернутися до керівництва партії з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

3.5.6. Депутат має право звернутися з запитом до голови, його заступника, а також до керівництва, розташованих на території ради підприємств, організацій, установ. Державний орган або службова особа, до яких звернено запит, зобов’язані дати відповідь на запит у строки та в порядку встановленому законодавством.

3.5.7. Пропозиції та зауваження внесені депутатами на пленарному засіданні сесії міської ради, передані в письмовій формі головуючому сесії, розглядаються радою або за її дорученням комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідними державними органами і громадськими організаціями та службовими особами, які зобов’язані протягом 15 днів розглянути ці пропозиції і про результати повідомити безпосередньо депутата , а також голову ради. Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій здійснює голова ради та секретар ради.

3.5.8.Кожна пропозиція депутата  виноситься на голосування.

3.5.9.Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються чинним законодавством, цим регламентом, іншими рішеннями міської ради.

3.5.10. Загальним депутатським днем у міській раді є третій понеділок місяця.

3.5.11. На вимогу голови ради, або голови комісії, в яку входить депутат, заслуховувати звіти депутата на сесійних засіданнях

3.5.12. Депутати Галицької міської ради повинні проводити зустрічі з виборцями не рідше одного разу на рік та звітувати перед виборцями про проведену роботу у раді, дані звіти оприлюднювати в ЗМІ відповідно до законодавства.

3.5.13. Надати депутатам міської ради повноваження ( за дорученням міської ради, її виконавчого комітету, міського голови)  щодо складання актів обстеження матеріально-побутових та житлово-побутових  умов за зверненнями мешканців міста.

 Глава 6. Постійні комісії.

 3.6.1.Постійні комісії ради є органами ради, відповідальними перед нею і їй  підзвітними. Постійні комісії обираються радою з  числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до відання  ради, здійснення контролю за виконанням рішення ради.

Перелік постійних комісій

 • з питань бюджету та соціально – економічного і культурного розвитку;
 • з питань промисловості та житлово – комунального господарства;
 • з питань земельних відносин;
 • мандатна, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку;
 • з питань соціального захисту, освіти, культури та охорони здоров’я.

 3.6.2. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії.

3.6.3.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови та членів комісії Голова постійної комісії обирається за поданням голови ради при попередньому погодженні з комісією. Заступник голови комісії та секретар комісії обирається на засіданні комісії.

3.6.4. Голова комісії  (у разі його відсутності заступник) кожного року звітується про проведену роботу .

3.6.5.До складу постійної комісії не можуть входити голова ради та секретар ради.

3.6.6.При необхідності рада може утворювати тимчасові комісії.

3.6.7. функції Постійних комісій ради:

 • вивчають та готують за доручення  ради або власної ініціативи питання про стан та розвиток відповідних галузей, державного, господарського і соціально – культурного будівництва, які виносять на розгляд ради, розглядають проекти рішень ради та висновки з цих питань, виступають на сесії ради з доповідями та співдоповідями, узагальнюють позиції з обговорених питань;
 • попередньо розглядають відповідні розділи та  показники, проекти планів і програм економічного та соціального розвитку міста, бюджет  та  звіт про виконання планів і бюджету, готують по них висновки;
 • беруть участь у розробці заходів по реалізації наказів виборців сприяють в організації їх виконання;
 • здійснюють контроль за виконанням рішень ради;
 • розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян;
 • вивчають за дорученням голови ради роботу підприємств, організацій, установ, розташованих на території міста, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради;
 • входять з пропозиціями до ради або її голови про внесення на попереднє обговорення трудових колективів, громадських об’єднань та громадян найбільш важливих питань життя міста;
 • під час засідань постійних комісій міської ради члени територіальної громади, представники установ,організацій та інші представники мають право брати участь у роботі комісії та надавати свої пропозиції чи зауваження відповідно до законодавства.

 3.6.7. Організація роботи постійної комісії покладається на голову постійної комісії, його заступника та секретаря. Голова комісії скликає та веде засідання, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах із державними і громадськими організаціями, депутатами ради, підприємствами, організаціями,  установами та громадянами, організовує роботу по виконанню рішень ради.

3.6.9. Заступник голови комісії допомагає голові в організації роботи комісії та виконує обов’язки  на випадок його відсутності.

3.6.10. Секретар комісії веде діловодство комісії, протоколи її засідань та стежить за своєчасною розробкою проектів рішень, висновків, рекомендацій, доповідей, співдоповідей та інших документів комісії, що готуються членами комісії згідно з планом роботи або за дорученням голови комісії, веде облік роботи комісії, сповіщає депутатів та колектив комісії, службових осіб, що запрошуються  про наступні засідання комісії, виконує інші доручення.

3.6.11. Член комісії бере участь у засіданні комісії, сприяє виконанню її рішень, виконує постійні та тимчасові  доручення комісії, має право вирішального голосу з усіх питань, які розглядаються комісією, вносять пропозиції, що стосуються відання комісії.

3.6.12. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є  правочинним при наявності не менше як половини від загального складу комісії.

3.6.13. Рішення комісії приймається і підписується головою та  секретарем комісії, протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем комісії та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Галицької міської ради.

3.6.14. Питання, котрі належать до відання кількох комісій, можуть з ініціативи за дорученням ради, голови ради розглядатися комісіями спільно. Рішення  спільного засідання кількох комісій підписуються головами цих комісій.

3.6.15. Постійні комісії для вивчення питань можуть утворювати підготовчі комісії, робочі та експертні групи із залученням представників державних органів, громадських організацій.

3.6.16. Постійні комісії в питаннях, що належать до їх відання мають право одержувати від керівників відділів, підприємств, організацій ( в т.ч. громадських установ) незалежно від підпорядкованості, розташованих в місті, необхідні матеріали та документи.

3.6.17. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому  розгляду відповідними органами, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

3.6.18. Функції контролю щодо врегулювання конфлікту інтересів покладено на постійну мандатну комісію, з питань депутатської діяльності та етики, законності і правопорядку

Глава 7. Загальна та виключна компетенція ради

3.7.1. Рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до їх відання.

 3.7.2. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання:

3.7.2.1. затвердження регламенту ради;

3.7.2.2.утворення і ліквідації постійних та інших комісій ради, затвердження та зміни їх складу, обрання голів комісій;

3.7.2.3.утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

3.7.2.4.обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

3.7.2.5.затвердження за пропозицією голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання;

утворення за поданням голови інших виконавчих органів ради;

3.7.2.6.затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

3.7.2.7.заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

3.7.2.8.заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

3.7.2.9.прийняття рішення про недовіру  голові;

3.7.2.10.заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

3.7.2.11.заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

3.7.2.12.розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

3.7.2.13.прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

3.7.2.14.скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

3.7.2.15.прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень голови у випадках, передбачених цим Законом;

3.7.2.16.прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

3.7.2.17.прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови;

3.7.2.18.прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

3.7.2.19.прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

3.7.2.20.затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

3.7.2.21.затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

3.7.2.22.встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

3.7.2.23.утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

3.7.2.24.прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

3.7.2.25.прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

3.7.2.26.прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

3.7.2.27.встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

3.7.2.28.прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради;

3.7.2.29.прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

3.7.2.30.створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

3.7.2.31.вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

3.7.2.32.прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

3.7.2.33.заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада міста;

3.7.2.34.вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

3.7.2.35.затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

3.7.2.36.вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

3.7.2.37.прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

3.7.2.39.надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

3.7.2.40.створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

3.7.2.41.заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

3.7.2.42.прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

3.7.2.43.затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови міста, іншої містобудівної документації;

3.7.2.44.затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

3.7.2.45.встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

3.7.2.46 прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

3.7.2.47.визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

3.7.2.48.прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

3.7.2.49 прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

3.7.2.50.затвердження статуту територіальної громади;

3.7.2.51.затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

3.7.2.52.прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

3.7.2.53.надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;

3.7.2.54.створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

3.7.2.55.затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

3.7.2.56.вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 Згідно Закону України «Про запобігання корупції»:

– у разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу ( виконавчого комітету, комісії, тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

– у разі, якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватись під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

-обов’язком розпорядників інформації (працівниками міської ради) є надавати та  оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;  -право на доступ до публічної інформації гарантується доступом до засідань колегіальних суб’єктів владних  повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;

– інформація, підлягає обов’язковому оприлюдненню не пізніше  п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація  оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації;

Секретар Галицької міської ради                                                              О.Скриник